X SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 30 czerwca  2015 roku (wtorek) odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Miasta Radlin z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju.
3. Zamknięcie sesji.

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 23 czerwca  2015 roku (wtorek) odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.11.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Omówienie sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu wodzisławskiego i Radlina. Omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz zaproszeni gości
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015 – 2019.
Ref. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie, Czesław Brachmański
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015
Ref. Skarbnik Miasta  Waldemar Machnik
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2015 do 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skarg.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Blanik
11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik
12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 maja 2015 r.
13. Wolne głosy i wnioski
- rozpatrzenie pism, które wpłynęły miedzy sesjami.
14. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych – 18 czerwca godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury – 22 czerwca godz. 9.00
Posiedzenie Komisji Budżetu – 22 czerwca godz.11.30

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 maja  2015 roku (wtorek) odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2014 r. Wręczenie Listów Pochwalnych pracownikom MOK z okazji Dnia Pracownika Kultury – Burmistrz Radlina.
Ref. Tomasz Miler – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie,
Elwira Gaczkowska – Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie
4. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 r.
Ref. Henryka Pawliczek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie
5. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;
b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2014 r.;
Ref. Ludwik Blanik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie;
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej
 e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2014 r.;
Ref. Waldemar Machnik Skarbnik Miasta
f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Ref. Kierownik Referatu Rozwoju Katarzyna Macha
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
Ref. Kierownik Referatu Rozwoju Katarzyna Macha
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta  Waldemar Machnik
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2015 do 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik
12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik
13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 kwietnia 2015 r.
14. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły miedzy sesjami.
15. Zamknięcie sesji.

Terminy komisji:

- Komisja ds. Społecznych 21 maja godz. 10.00
- Komisja Infrastruktury 25 maja godz. 9.00
- Komisja Budżetu 25 maja godz. 10.30

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 kwietnia  2015 roku (wtorek) odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
Ref. Dyrektor OPS Krystyna Kryszewska
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radlin w 2015 r.
Ref. Naczelnik Wydz. GKE Marcin Król
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy drodze gminnej – ul. Narutowicza położonej na terenie miast Radlin i Rydułtowy.
Ref. Naczelnik wydz. GKE Marcin Król
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazaniu Miastu Rydułtowy zadania zarządzania publiczną drogą gminną nr 530 015 S- ul. Narutowicza.
Ref. Naczelnik Wydz. GKE Marcin Król
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin”
Ref. Kierownik Ref. FZ Mariusz Węglorz
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta  Waldemar Machnik
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik
10. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Radlinie w dniach od 10.03.2015 r. do 24.03.2015 r. w zakresie realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w 2014r. Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Blanik
11. Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik
12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 marca 2015 r.
13. Wolne głosy i wnioski
- rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
14. Zamknięcie sesji.

Daty posiedzeń komisji:
- Komisja ds. społecznych  23.04  godz. 10.00
- Komisja Infrastruktury  27.04  godz. 9.00
- Komisja Budżetu  27.04 godz. 11.00

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 31 marca  2015 roku (wtorek) odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie z przebiegu wyborów ponownych do Rady Miejskiej. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Marcin Lach
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Aleksandra Żmijewskiego
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
Ref. Kierownik Referatu Rozwoju Katarzyna Macha oraz zaproszeni goście.
5. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Dyrektor MOSiR Witold Łupiński
6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Ref. Dyrektor OPS Krystyna Kryszewska
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.
Ref. Naczelnik Wydz. GKE Marcin Król
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ref. Naczelnik Wydz. GKE Marcin Król
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Radlinie”.
Ref. Naczelnik Wydz. GKE Marcin Król
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad, trybu oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.
Ref. Naczelnik Wydz. GKE Marcin Król
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu.
Ref. Kierownik Ref. GR Piotr Patała
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta  Waldemar Machnik
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2015 do 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik
16. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej ustalające procedurę opiniowania wniosków dotyczących nabywania przez Miasto Radlin nieruchomości pod drogi.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik
17. Informacja w spr. obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon
18. Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik
19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 lutego 2015 r.
20. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
21. Zamknięcie sesji.

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 24 lutego  2015 roku (wtorek) odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie organizacji ruchu oraz stanu dróg gminnych, powiatowych i krajowych oraz stanu bezpieczeństwa na drogach na terenie Miasta.
3. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
5. Informacja na temat planowanej restrukturyzacji Szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Przedstawiciele Powiatu Wodzisławskiego
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu na prawach powiatu Jastrzębie – Zdrój.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
Piotr Patała
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia działki przy ul. Wypandów.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
Piotr Patała
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy
ul. Wypandów.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
Piotr Patała
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Kanalizacja sanitarna – ul. Hubalczyków”.
Ref. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji,  Grażyna Janeta
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2015.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik
16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik
17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik
18. Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik
19. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
20. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w OSP.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ludwik Blanik
21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 stycznia 2015 r.
22. Wolne głosy i wnioski
- rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
23. Zamknięcie sesji.

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 stycznia  2015 roku (wtorek) odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Zespołu ds. Stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Komisji do spraw nagród i wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży
pożarnych w Radlinie.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-­Zdroju.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Radlin – okres sprawozdawczy lata 2004 – 2014
( raport jest dostępny na miejskiej stronie w zakładce Sesje Rady Miejskiej/ Materiały do pobrania oraz w Biurze Rady Miejskiej)
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości przy ul. Rybnickiej.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały NR BRM.0007.051.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2015 do 2023
Ref. Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej.
Ref. Sekretarz Miasta

15. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2014 .
­ Komisja Infrastruktury,
­ Komisja Budżetu,
­ Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

16. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2015:
­ Komisja Infrastruktury,
­ Komisja Budżetu,
­ Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

17. Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej

18. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 9 grudnia i 23 grudnia 2014 r.

19. Wolne głosy i wnioski. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

20. Zamknięcie sesji.

III SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 23 grudnia  2014 roku (wtorek) odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.9.00. Poniżej porządek obrad sesji:

 • Otwarcie sesji.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2014 r.
  Ref. Skarbnik Miasta

 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023
  Ref. Skarbnik Miasta

 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2015 r
  Ref. Skarbnik Miasta
 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata od 2015 do 2023 r.
  Ref. Skarbnik Miasta

 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
  Ref. Skarbnik Miasta

 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radlin na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021.
  Ref. Naczelnik Gospodarki Komunalnej i Ekologii

 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
  Ref. Naczelnik Gospodarki Komunalnej i Ekologii
 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały NR BRM.0007.071.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
  Ref. Naczelnik Gospodarki Komunalnej i Ekologii
 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.
  Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie

 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie.
  Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie
 • Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Radlinie z prac Rady w okresie między sesjami.
  Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej

 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zamknięcie sesji

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 9 grudnia  2014 roku (wtorek) odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref.  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Radlina.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Skarbnik Miasta.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Skarbnik Miasta.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach przy ul. Rymera 170 w Radlinie.
Ref. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego 15.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Korfantego 87.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
13. Informacja w spr. obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ref. Sekretarz Miasta.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Podziękowanie

Szanowni Państwo

Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu moich wyborców, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem udzielając swego poparcia, za co serdecznie wszystkim dziękuję. 

Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Serdecznie dziękuję

Z wyrazami szacunku
Andrzej Gaca

Podsumowanie działalności w kadencji Rady Miejskiej 2010 – 2014 r.

W związku  z dobiegającą końca kadencją Rady Miasta , przedstawiam sprawozdanie z pełnionej przeze mnie  funkcji radnego Rady Miejskiej w Radlinie. Moja rola radnego nie ograniczała się jedynie do działań bezpośrednio w organie samorządowym, ale kierowałem także swoje pisma i zastrzeżenia do innych organów jak np. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, Starostwo Powiatowe, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl.
Pomagałem również  mieszkańcom w sprawach indywidualnych, związanych m. in. z budową kanalizacji, naprawą uszkodzonych dróg itp.  Myślę, iż każda osoba która zwróciła się do mnie z zapytaniem lub problemem, pomoc taką otrzymała w ramach posiadanych kompetencji czy możliwości. To, czy udzielona pomoc była wystarczająca, pozostawiam do oceny Państwa. W zakładce Pisma można zapoznać się dokładnie, z jakimi problemami zwracałem się w imieniu mieszkańców, do Urzędu Miasta w Radlinie i innych instytucji. Poniżej przedstawiam zrealizowane inwestycje,
o wykonanie których, starałem się w trakcie trwania kadencji.
1. ul. Rydułtowska
- budowa trzech przejść dla pieszych
- budowa chodników pomiędzy ul. Puszkina i Sokolską oraz od nr 55 do nr 77 wraz z czyszczeniem rowów i poboczy drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ul. G. Zapolskiej
- budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa oświetlenia, budowa deptaka Puszkina -Zapolskiej


 

 

 

3. Sokolska boczna 34 – 44
- budowa oświetlenia

 

 

 

 

4. Wiosenna boczna do stacji LPG
- budowa oświetlenia i przebudowa nawierzchni z kostki betonowej

 

 

 

 

5. Odbudowa cieku niedobczyckiego
- odbudowa i czyszczenie koryta cieku niedobczyckiego wzdłuż ul. Rydułtowskiej. Zapobiega to zalewaniu posesji leżących wzdłuż cieku i boiska na Redenie, co było nagminne po każdym większym deszczu, jak widać na ostatnim zdjęciu.

 

 

 

 

6. Porządkowanie otoczenia boiska na Redenie
- zlikwidowano wiatę  dewastowaną systematycznie przez chuliganów, oraz usunięto dzikie wysypiska śmieci i uporządkowano zieleń

widok obecny, po zakończeniu prac pielęgnacyjnych roślinności i uporządkowaniu terenu

 

 

 

 

7. Porządkowanie otoczenia pomnika Ofiar Szybu Reden
- wycinka chorych drzew i krzewów
likwidacja części potężnego dzikiego wysypiska śmieci w okolicy pomnika pochłonęła już w tym roku około 50 000 zł. Dalsza likwidacja śmietniska i uporządkowanie terenu będą kontynuowane w 2015 r.

 

 

 


8. Konserwacja i odmalowanie skorodowanych barierek przy ul. Sokolskiej i
Rydułtowskiej

 

 

 

 

9. Remonty i konserwacje hydrantów p.pożarowych
- w 2010 r. okazało się, że większość hydrantów ppoż. na terenie Radlina nie była kontrolowana i konserwowana od ponad 10 lat. Przez lata, nikt z władz miasta  nie interesował się bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców, a kiedy z mojej inicjatywy sprawa wypłynęła przy wyborach w 2010 r.  władze  wręcz kłamały, że hydranty kontrolowane są co roku, a bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone.
Tak wyglądały hydranty w 2010 r.

 

 

obecnie hydranty kontrolowane są zgodnie z przepisami co roku i tak  teraz wyglądają
wszystkie hydranty w mieście

 

10. Tablice na nekrologi
- do końca 2010 r. nekrologi były zawieszane w pobliżu kościoła i cmentarza, na słupach elektrycznych i telefonicznych; razem z ogłoszeniami o sprzedaży mieszkań, psów  itp. Dopiero w grudniu 2010 r. po moich krytycznych artykułach w gazetce wyborczej, nasze władzy umieściły przy kościele prowizoryczną tablicę korkową.  Na początku 2011 r. zabudowano metalowe tablice przy kościołach w Biertułtowach i na Głożynach, a także przy cmentarzach. Dziw bierze, że przez kilkanaście lat istnienia miasta, nikogo z władz nie raziło umieszczanie nekrologów na słupach, wraz z ogłoszeniami o sprzedaży psów.

 

 

 

 

11. Odbudowa kapliczki przy ul. Wiosennej, wzniesionej przez Leopolda Zarzeckiego  w 1905 r.
- z mojej inicjatywy oraz przy zaangażowaniu i wsparciu kilku osób ( o których wspomniane jest w tym miejscu ), a także pod patronatem Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego; udało się odbudować chylącą się ku upadkowi kapliczkę.

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 października  2014 roku (wtorek) odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie:
1. Przedstawienie sprawozdań z działalności Burmistrza i Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014.
2. Uchwalenie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
3. Uchwalenie stawek podatkowych na 2015 r.
Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Ref. Katarzyna Macha – Kierownik Referatu Rozwoju
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii o zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Rydułtowy. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz MZWiK. Ref. Piotr Patała – Kier. Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych. Ref. Piotr Patała – Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia działki drogowej przy ul. Wypandów. Ref. Piotr Patała – Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015 r. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla miko i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Radlin. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2014 r. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie skargi na działanie Burmistrza Radlina. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (dokumentacja Komisji Rewizyjnej dostępna jest do wglądu w Biurze Rady)
16. Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Straży Miejskiej. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
17. Przedstawienie raportu o stanie Miasta na koniec kadencji 2010-2014. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina
18. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w kadencji 2010 – 2014. Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
19. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej i Barbara Magiera – Burmistrz Radlina
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie sesji.

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 30 września  2014 roku (wtorek) odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2014/2015.

Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2014/2015.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Henryk Brachmański – Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Zaproszeni: dyrektorzy placówek oświatowych
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 3 w Radlinie.
Ref. Halina Mizia –  Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia działek drogowych
przy ul. Głożyńskiej 158.
Ref. Piotr Patała  – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu–Zdroju.
Ref. Zbigniew Podleśny – Zastępca Burmistrza
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii o zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wodzisław Śląski.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Radlina.
Ref. Andrzej Menżyk – Przewodniczący Komisji Infrastruktury
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
13. Informacja z przebiegu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radlinie z prac Rady w okresie między sesjami.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 sierpnia  2014 roku (wtorek) odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie  przedstawienie rocznego sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Radlinie. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.

2. Zaopatrzenie miasta w energię cieplną.
Ref. Zbigniew Podleśny – Z-ca Burmistrza
Zaproszeni przedstawiciele : Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach, Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Marcel”, Kompanii Węglowej S.A. „Zakład Elektrociepłownie”, JSW KOKS S.A. Zabrze, JSW KOKS S.A. Zakład Koksownia „Radlin”, ESOX Sp. z o.o., Elektrociepłowni Marcel Sp. z o.o.

3. Przedstawienie rocznego sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Radlinie (godz. 1100).
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
Zaproszony lider konsorcjum:  „EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J.”

4. Zapoznanie się z informacją nt. nowej taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju i planów wprowadzenia e-biletu (godz. 1230).
Zaproszony: Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, Pan Krzysztof Baradziej
                           
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin 2014-2020”.
Ref. Katarzyna Macha – Kierownik Referatu Rozwoju.

7. Podjęcie uchwały  Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody i przyjęcia środków
z Funduszu Spójności.
Ref.  Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały  Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wodzisławskiemu.
Ref.  Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały  Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmiany do Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Zbigniew Podleśny – Zastępca Burmistrza Radlina

10. Podjęcie uchwały  Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy
ul. Sienkiewicza 4.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
11. Podjęcie uchwały  Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy
ul. Sienkiewicza 26.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

12. Podjęcie uchwały  Rady Miejskiej w sprawie nabycia działki przy ul. Kasztanowej.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radlin.
Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Gminy Mszana dotyczącego remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 933 stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-1 w Mszanie.
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej

18. Informacja nt. obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych.
Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta

19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.

20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Zamknięcie sesji.

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 24 czerwca  2014 roku (wtorek) odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.11.00. Tematem głównym sesji będzie  omówienie sytuacji na rynku pracy oraz funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Wodzisławskiego i Radlina. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie sytuacji na rynku pracy oraz funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Wodzisławskiego i Radlina.
Zaproszeni przedstawiciele : Powiatowy Urząd Pracy, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Starostwa Powiatowego
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zapolskiej.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Hutniczej.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach przy ul. Mariackiej i ul. Odległej.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia działek drogowych przy ul. Głożyńskiej 158.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 r.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
14. Informacja z przebiegu kontroli w Gminnym Centrum Informacji przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 maja  2014 roku (wtorek) odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2013 r. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
  
3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2013 r.
Ref. Tomasz Miler – Dyrektor MOK, Elwira Gaczkowska – Główna Księgowa MOK

4. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 r.
Ref. Henryka Pawliczek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

5. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;
b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2013 r.;
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie;                
Ref. Jacek Sobik -  Przewodniczący Rady Miejskiej
 e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2013 r.;
Ref. Waldemar Machnik Skarbnik Miasta
f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój.
Ref. Halina Mizia  – Naczelnik Wydz. ES

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków z budżetu Miasta Radlin dla Policji w 2014 r.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Sytuacja demograficzna i społeczna w Radlinie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów OPS na przyszłość. Dane przedstawione przez OPS  nie napawają
optymizmem.
W 2013 r. po raz pierwszy od dłuższego czasu, liczba mieszkańców Radlina zmniejszyła się o niebagatelną ilość, bo o 579 osób tj. z 18087 do 17508 mieszkańców. Nie jest to bynajmniej spowodowane mniejszą ilością urodzin (166)  w stosunku do ilości zgonów (196) Być może, powodem tak znacznego ubytku liczby mieszkańców Radlina, jest wyjazd coraz większej ilości młodych ludzi za pracą, której niestety nie można znaleźć na miejscu, bądź też w najbliższej okolicy. Sytuacja na rynku pracy jest coraz gorsza – liczba bezrobotnych wzrosła z 605 osób do 657 osób, w tym długotrwale bezrobotnych z 244 do 277 osób. Zubożenie mieszkańców obrazuje też stały wzrost ilości mieszkańców oczekujących na przydział mieszkań komunalnych (z 48  na 56 wniosków) oraz lokali socjalnych (z 48  na 56 wniosków) Stale wzrasta też liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia z tytułu ubóstwa (z 283 do 365)
i alkoholizmu (2011 r. – 62 osoby; 2012 r. – 100 osób; 2013 r. – 116 osób)
Szczególnie niepokojący jest wzrost liczby ofiar przemocy w rodzinie: 2011 r. – 40 osób; 2012 r. - 61 osób, a w 2013 r. wzrost ponad dwukrotny - do 144 osób.
OPS przewiduje dalszy wzrost ilości osób zagrożonych przemocą w rodzinie – prognoza na 2014 r. to 155 osób.
W 2013 r. OPS wydał na pomoc społeczności Radlina kwotę 4 155 345 zł
W końcowych wnioskach  opracowania stwierdzono, że liczba klientów korzystających z pomocy społecznej systematycznie wzrasta od 2011 r. Wśród głównych powodów, ze względu na które przyznawano świadczenia z pomocy społecznej uznano: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz alkoholizm.
W 2012 roku, Radlin uplasował się w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”
w setce najbogatszych miast w Polsce, o czym z dumą donosiły władze:
http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_3488
http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/najbogatsze-samorzady/2012/
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,radlin-cieszy-sie-ze-jest-w-setce-najbogatszych-miast-w-polsce,wia5-3273-6528.html
Koniecznie trzeba więc zadać w tym miejscu pytanie: czy ze wzrostem zamożności miasta, wzrasta również zamożność jego mieszkańców ? Okazuje się, że w przypadku Radlina wzrosło niestety ubóstwo i bezrobocie wśród mieszkańców. Ale tym się już oficjalnie nasze władze nie chwalą.

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 kwietnia  2014 roku (wtorek) odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie omówienie sytuacji pomocy społecznej. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie  sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS, Aleksandra Sitek – Kierownik Ref. Pomocy Społecznej
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Katarzyna Huwer  – Główna Księgowa MZOPO
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca  w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadań: „Boisko Mariacka” oraz „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów”.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na rok 2014.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699).
Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 marca  2014 roku (wtorek) odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Anna Skiba – Inspektor Ref. R, Witold Łupiński – Dyrektor MOSiR
Zaproszeni: przedstawiciele organizacji pozarządowych
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Zbigniew Podleśny – Z-ca Burmistrza
Zaproszeni: przedstawiciele MZWiK   
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Ref. Zbigniew Podleśny – Z-ca Burmistrza
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia na terenie miasta Radlin Programu „Rodzina 3+”.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydz. ES
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rybnickiej.
Ref. Sylwia Woźnica – Inspektor Ref. GR
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin”.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI 
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 maja 2014 roku.
Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na uchwałę Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
16. Informacja z przebiegu kontroli w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
17. Informacja dot. obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie sesji.

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 lutego  2014 roku (wtorek) odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie analiza stanu bezpieczeństwa w mieście. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście.
  Zaproszeni przedstawiciele: policji, straży pożarnych, straży miejskiej
 3. Przedstawienie informacji podsumowującej półroczny okres funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Radlinie.

  Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
  Zaproszeni przedstawiciele firm „EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J.” oraz „TRANSGÓR” S.A

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do projektu „Co z tą współpracą ? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

  Ref. Anna Skiba – Inspektor Ref. R

 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia działek drogowych przy ul. Mariackiej.

  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia działek drogowych przy ul. Głożyńskiej 267.

  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Rymera.

  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.

  Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
  Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
 12. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

  Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 stycznia  2014 roku (wtorek) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”.
Przedstawienie sprawozdania z działań profilaktycznych prowadzonych na terenie miasta w 2013 r.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydz. ES, Małgorzata Kania – Dyrektor Świetlicy Środowiskowej w Radlinie

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Radlin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Radlin na lata 2014- 2017.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania majątku na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie (na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz umundurowania).
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie (na wykonanie okresowych badań lekarskich członków OSP).
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg krajowych w granicach administracyjnych Gminy Radlin.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radlin w 2014 roku.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.
Ref.  Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Radlin.
Ref.  Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta

19. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2014:
a) Komisji Budżetu,
b) Komisji Infrastruktury,
c) Komisji ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący stałych komisji

20. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Radlinie za 2013 r.:
a) Komisji Budżetu,
b) Komisji Infrastruktury,
c) Komisji ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący stałych komisji

21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.

22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

23. Wolne głosy i wnioski.

24. Zamknięcie sesji.

Budżet Radlina na rok 2014 – budżet na miarę reelekcji burmistrza?

W dniu 19 grudnia br. został uchwalony budżet miasta na 2014 rok. Za uchwaleniem budżetu głosowało 11 radnych, 3 było przeciw (Leszek Bednorz, Andrzej Gaca, Henryk Rduch) 1 radny był nieobecny na sesji. Kolejny już raz głosowaliśmy przeciwko przedstawionemu przez Burmistrza Miasta budżetowi, z uwagi na zaproponowane
w nim powiększenie zadłużenia, tym razem już do granic możliwości.
W 2014 roku zadłużenie miasta ma sięgnąć, zgodnie z przedstawionymi założeniami, astronomicznej wręcz kwoty 30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów, przy dopuszczalnych 60 % Zapisy w uchwale budżetowej miasta na 2014 rok, świadczą o bardzo dużej kreatywności osób tworzących ten dokument; co nawet pośrednio przyznał również Skarbnik miasta, przyznając się do nieujęcia niektórych kwot w poszczególnych rubrykach tabelek, gdyż jak się wyraził ”miałoby to wpływ na wskaźnik zadłużenia” Takie działanie nosi już znamiona przestępstwa.
Przed omawianiem dokumentów, Skarbnik miasta pochwalił się pozytywną opinią
w sprawie budżetu, uzyskaną w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Widocznie kontrolerzy z RIO w Katowicach mieli „słabszy dzień” i nie zauważyli błędów,  mających na celu kreatywne „poprawienie” wskaźników.
Całość dyskusji nad budżetem na 2014 rok podsumował radny Ludwik Blanik, gratulując Pani Burmistrz reelekcji w przyszłorocznych wyborach samorządowych; stwierdzając, że zapewne nikt nie będzie chciał kandydować na to stanowisko, w związku z fatalnym stanem finansów  miasta.
Urząd Miasta na swojej stronie internetowej również przedstawia tylko lakoniczny komunikat o uchwaleniu budżetu, odsyłając zainteresowanych linkiem do uchwały budżetowej, która jest raczej mało czytelna dla mieszkańców. Ani słowa o zadłużeniu,
a zamieszczone pod informacją zdjęcie bardzo cienkiego portfela, też nie napawa optymizmem.

Podsumowując przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2023 oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Radlin
na 2014 rok stwierdzamy co następuje:
- osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia w 2014 roku, spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
W konsekwencji doprowadzi to do stagnacji rozwoju miasta. Spowoduje też wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co bezpośrednio doprowadzi do znacznego wzrostu obciążeń podatkowych mieszkańców
- przedsięwzięcia inwestycyjne wprowadzane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej w sposób chaotyczny i nieprzemyślany (zwracaliśmy na to uwagę już w zeszłym roku w naszym stanowisku)  a realizacja prowadzona jest bez podziału na ważność zadań. Przykładem  może tu być priorytetowa budowa tężni, która jest ważniejsza od remontu stołówki szkolnej w ZSS, gotującej obiady dla prawie  400 dzieci; a której, jak przyznał dyrektor MZOPO; w każdej chwili grozi zamknięcie przez Sanepid.
- dwie największe obecnie realizowane inwestycje tj. budowa przedszkoli, którymi to tak szczyci się Urząd Miasta; zostały wprowadzone do WPF, dopiero po protestach rodziców. Inwestycje te nie były nawet ujęte  w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Radlin na lata 2006 – 2013
- brak inwestycji przynoszących dochody dla miasta, co w konsekwencji wysokiego zadłużenia i utrzymującej się od dłuższego czasu malejącej tendencji przychodów, przełoży się na konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w wydatkach na bieżące utrzymanie miasta i prowadzenie inwestycji. Grozi to też brakiem środków na utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa w mieście. Od wielu lat za to, utrzymywane są w budżecie zbędne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, jak droga łącząca ul. Młyńską z ul. Wypandów czy też parking kaskadowy.
Całość naszego stanowiska przedstawiona jest w zakładce Pisma

 

 

 

 

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 19 grudnia  2013 roku (czwartek) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie uchwalenie budżetu miasta na 2014 r. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2013 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
6. Przyjęcie budżetu miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony ulicami: Kominka, Domeyki, Rydułtowską, Hallera, Rogozina, Napierskiego oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Wodzisławiem Śląskim (załącznik mapowy dostarczony na płytach CD). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony  ulicami: Sokolską, Hallera, Korfantego, Rybnicką, linią kolejową Katowice-Chałupki oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Rybnikiem (załącznik mapowy dostarczony na płytach CD). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Radlin na lata 2013-2016 (załącznik do uchwały dostarczony na płytach CD,
oraz do wglądu na stronie internetowej www.Radlin.pl katalog Sesje Rady Miejskiej – Materiały do pobrania). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych według zasady większości
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie na 2014 r.
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
I półrocze 2014 r.Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
14. Informacja z przebiegu kontroli w ZGK – Dział Mieszkaniowy i Zieleni przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.    Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 listopada  2013 roku (wtorek) odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie uchwalenie wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014 r. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014-2015”.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS w Radlinie
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Radlin na lata 2013-2015”.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS w Radlinie
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Radlin Programu „Rodzina 3+”.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS w Radlinie
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków z budżetu Miasta Radlin dla Policji w 2013 r.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej  w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2013 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14 .Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.

INFORMACJA O SPOTKANIU Z MIESZKAŃCAMI

W dniu 19 listopada 2013 r. o godz 17.00. w restauracji „Feniks” przy ul. Rydułtowskiej (Reden) Urząd Miasta w Radlinie organizuje spotkanie z mieszkańcami ulic: Narutowicza, Puszkina, Rydułtowskiej, Sokolskiej, Wiosennej i Zapolskiej. Celem spotkania będzie m.in. przedstawienie informacji o realizacji wywozu odpadów komunalnych i budowie kanalizacji. Przekazane zostaną także mieszkańcom informacje o planach budżetowych na 2014 rok oraz podsumowane zostaną miejskie inwestycje wykonane w br. Spotkania ponadto odbędą się w dniu 18.11.2013 r.  w sali OSP Głożyny;  20.11.2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie oraz 21.11.2013 r. w Hali Zbornej przy Koksowni Radlin.

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 października  2013 roku (wtorek) odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie uchwalenie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Ref. Anna Skiba – Inspektor Ref. R

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu.
Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży działki przy ul. Kasztanowej.
Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR
   
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia działki przy ul. Kasztanowej.
Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia działki drogowej przy ul. Puszkina.
Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR          

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2013 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

11. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina, Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej

12. Informacja z przebiegu kontroli w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.   
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 24 września 2013 roku (wtorek) odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 oraz omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2013/2014.  Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia  uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydz. ES
3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2013/2014.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydz. ES Zaproszeni: dyrektorzy placówek oświatowych
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia działki przy ul. Rybnickiej.
Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2013 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Radlina.
Ref. Andrzej Menżyk – Przewodniczący Komisji Infrastruktury
9. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 sierpnia 2013 roku (wtorek) odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina.
  Zaproszeni: przedstawiciele KWK „Marcel”, Koksowni „Radlin”, EC Marcel, Wodociągi -   ESOX, RSAG, Forum Firm Miasta Radlin, Biura Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Sprawozdanie z przebiegu prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin.
Ref. Zbigniew Podleśny – Z-ca Burmistrza
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Rogozina
w Radlinie.
Ref. Anna Skiba – Inspektor Ref. R
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony na zachód od ul. Głożyńskiej, do granic administracyjnych miasta Radlin z Pszowem i Wodzisławiem Śląskim.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony ulicami: Głożyńską, Domeyki, Kominka oraz granicami administracyjnymi miasta Radlin z Rydułtowami
i Wodzisławiem Śląskim.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony ulicami: Kominka, Domeyki, Rydułtowską, Hallera, Rogozina, Napierskiego oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Wodzisławiem Śląskim.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony ulicami: Sokolską, Hallera, Korfantego, Rybnicką, linią kolejową Katowice-Chałupki oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Rybnikiem.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dofinansowania ze środków własnych Miasta Radlin prac konserwacyjnych na cieku Niedobczyckim w Radlinie.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej Biertułtowy w Radlinie.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
13. Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

Od 1 lipca śmieci już po nowemu

Tematem głównym ostatniej sesji było przedstawienie stanu przygotowania Miasta do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Na sesji byli obecni prezesi firm EKO i TRANSGÓR z Rybnika, które jako konsorcjum, wygrały przetarg na wywóz odpadów z terenu Radlina. Umowa na wywóz odpadów została podpisana w dniu 17 czerwca br. i będzie obowiązywała do końca 2015 r. Konsorcjum przedstawiło ofertę na wywóz odpadów w wysokości  2 032 831,08 zł. za cały okres 30 miesięcy, na który obowiązuje podpisana umowa. Urząd Miasta przewidywał, że przy obowiązującej stawce 8,50 zł/ na osobę, za wywóz odpadów segregowanych, kwota ta będzie wynosiła 5 000 000 zł. W związku z tym, że w przetargu doszło do znacznego obniżenia kwoty, prawdopodobnie od przyszłego roku odpłatność za wywóz odpadów zostanie obniżona.
Do jakiej wysokości zostanie obniżona stawka, zostanie ustalone zgodnie z zapowiedzią Naczelnika Wydziału GKiE, do końca br. po rozliczeniu wszystkich dodatkowych kosztów, jakie musi ponieść Urząd Miasta, w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Będzie to jednak wiązało się z koniecznością ponownego złożenia przez mieszkańców deklaracji, ponieważ ustawa nie przewiduje automatycznego skorygowania wysokości wyliczonej już opłaty. Do końca bieżącego miesiąca, do wszystkich właścicieli posesji i zarządców budynków wielorodzinnych; mają zostać dostarczone harmonogramy wywozu śmieci. Budynki jednorodzinne zostaną na początek wyposażone przez firmę nieodpłatnie w 2 komplety worków do segregacji, a wielorodzinne w pojemniki do prowadzenia segregacji. Ponadto dodatkowe worki do segregacji można będzie otrzymać w Urzędzie Miasta bezpłatnie. Do mieszkańców dostarczone zostaną również pisma z indywidualnym numerem konta, na które należy będzie uiszczać opłatę za wywóz odpadów.
Poniżej link do harmonogramu wywozu odpadów z  Radlina do końca 2013 r.
http://www.um.radlin.pl/files/harmonogram%20Radlin.pdf

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 czerwca 2013 roku (wtorek) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie przygotowania Miasta do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
Zaproszeni przedstawiciele firmy „EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J.”
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Radlinie.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydz. ES
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin  na lata 2007 – 2013.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na przebudowę ul. Napierskiego w Radlinie.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
10.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2013 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na II półrocze 2013 r.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

Odbudowa kapliczki przydrożnej przy ul. Wiosennej zakończona

W sobotę 8 czerwca br. odbyło się poświęcenie  kapliczki przydrożnej przy ul. Wiosennej, które było ukoronowaniem podjętych jeszcze w 2011 r. działań, mających doprowadzić do jej odnowienia. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała i Św. Barbary w Niewiadomiu, ksiądz Grzegorz Wiśniewski. Odbudowa kapliczki była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i za to zaangażowanie, ksiądz Proboszcz złożył podziękowania:
- dla Pana Wojciecha Bednorza – prezesa Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego, za objęcie patronatem dzieła odbudowy
- dla Pana Joachima Janoszki, kierownika działu szkód górniczych w KWK Rydułtowy-Anna i Ireneusza Pluty, inspektora działu szkód górniczych, za pomoc w pozyskaniu środków finansowych
- dla Pana Tomasza Wojaczka, właściciela firmy TOMBUD, która prowadziła prace budowlane i dla jego pracowników, a w szczególności dla Pana Stanisława Chowańca,  który wymurował kapliczkę
- dla Pana Konrada Grabarczyka, za odnowienie figurki Matki Boskiej,
- firmie MICHAEL, która ufundowała nowy krzyż i okno, wykonawcą których był Pan Robert Kuś
Podziękowania zostały skierowane również dla Panów: Tomasza Strzelca,  Bronisława Morgały i Zygmunta Krawczyka, za udzieloną pomoc przy odbudowie kapliczki.
Dzięki zaangażowaniu tych osób, pomimo wielu trudności; udało się odbudować i uratować kapliczkę, wybudowaną przez Leopolda Zarzeckiego w 1905 r. która jeszcze niedawno wyglądała tak, jak na poniższych zdjęciach.

 

 

 

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości zamieszczone na portalu http://biery.webh.pl/viewtopic.php?p=3265#3265

Poświęcenie kapliczki Leopolda Zarzeckiego przy ul. Wiosennej

Uroczystości związane z poświęceniem odbudowanej  kapliczki Leopolda Zarzeckiego, rozpoczną się w dniu 8 czerwca br. o godz. 7.00 mszą świętą w Kościele pw. Bożego Ciała i Św. Barbary w Niewiadomiu. Po mszy odbędzie się procesja do kapliczki przy
ul. Wiosennej, gdzie nastąpi uroczystość poświęcenia.

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 maja 2013 roku (wtorek) odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Porządek obrad oraz tematy poruszane na sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
 3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
  Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2012 r.
  Ref. Tomasz Miler – Dyrektor MOK, Elwira Gaczkowska – Główna Księgowa MOK
 4. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
  Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 r.
  Ref. Henryka Pawliczek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie
 5. a) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  b) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;
  Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
  c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2012 r.
  Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie;
  Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
  e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za
  2012 r.;
  Ref. Waldemar Machnik Skarbnik Miasta
  f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
  Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
  6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na remont ul. Napierskiego w Radlinie.
  Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia działek drogowych przyul. Wrzosowej 12.
  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia działki drogowej przy ul. Rymera 250.
  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rymera.
  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży działki przy ul. Kasztanowej.
  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Pocztowej 4.
  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.
  Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Radlina (projekt uchwały zostanie dostarczony na posiedzeniach stałych komisji RM po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury).
Ref. Jacek Sobik Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Menżyk – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadań: „Boisko Mariacka” oraz „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów”.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin
na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2013 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Wolne głosy i wnioski.
19.Zamknięcie sesji.

Protokoły z sesji Rady Miasta

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, dotyczącymi spraw omawianych w trakcie sesji Rady Miejskiej; umieściłem na stronie nową zakładkę Protokoły.
W zakładce tej, dostępne są linki do protokołów z sesji Rady Miasta, a także raporty z głosowań poszczególnych radnych, nad uchwałami podejmowanymi w trakcie sesji. Zachęcam do zapoznania się z treścią protokołów, ze względu na możliwość zapoznania się, ze sprawami omawianymi w trakcie obrad Rady Miasta.

Nie będzie parkingu kaskadowego Hallera-Sienkiewicza

W Nowinach Wodzisławskich ukazał się artykuł, informujący o odstąpieniu przez Urząd Miasta w Radlinie, od budowy parkingu kaskadowego, który miał być usytuowany pod nową częścią cmentarza, na zboczu Wypandowa. Informacje podane w artykule nie do końca przedstawiają faktyczne przyczyny wstrzymania budowy parkingu i trwające od wielu lat perypetie z przygotowaniem projektu. Kuriozalny pomysł budowy parkingu kaskadowego, który miał kosztować 1 698 500 zł został zapoczątkowany jeszcze w 2006 r. i jest kolejnym przykładem na marnowanie publicznych pieniędzy. Więcej informacji i dokumentów w sprawie budowy parkingu w zakładce Felietony. Poniżej skany koncepcji parkingu z roku 2006 i 2012.

Odbudowa kapliczki przy ul. Wiosennej.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się wreszcie sprzyjające warunki atmosferyczne dla rozpoczęcia prac, związanych z odbudową kapliczki przy ul. Wiosennej. Kapliczka została wzniesiona przez Leopolda Zarzeckiego w 1905 roku. W zeszłym roku, podczas oględzin kapliczki okazało się, że fundament pod kapliczką praktycznie nie istnieje.
W związku z tym, została podjęta decyzja o jej rozebraniu i ponownej odbudowie na solidnym, betonowym fundamencie. Podczas rozbiórki kapliczki, zostały odnalezione dwa pisma Leopolda Zarzeckiego, jedno pod dachem, a drugie w fundamencie kapliczki. Skany oryginałów tych pism prezentowane są poniżej. Renowacji poddana została też drewniana figurka Matki Boskiej. Odbudowa kapliczki odbywa się pod patronatem Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Wreszcie rozpoczęła się od lat oczekiwana przez mieszkańców, budowa chodnika wzdłuż ul. Narutowicza. Inwestycja współfinansowana jest po połowie przez Miasto Rybnik i Radlin. Łączny koszt wykonania inwestycji wynosi 392 554,45 zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 9 kwietnia 2013 r. Zgodnie z zapisami umowy, chodnik ma być wykonany w terminie 90 dni od daty podpisania umowy. Wszystko wskazuje więc na to, że już na początku wakacji mieszkańcy ul. Narutowicza odetchną z ulgą i będą mogli bezpiecznie poruszać się po swojej drodze.

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 kwietnia 2013 roku (czwartek) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie:
Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość.

 

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 marca 2013 roku (wtorek) odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie:
„Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2012 rok. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej
w mieście oraz działalności MOSiR”.

Stan bezpieczeństwa w Radlinie w 2012 roku

W dniu 26.02.2013 r. na XXIX sesji Rady Miasta omawiano sprawy bezpieczeństwa w mieście. Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa na terenie Radlina złożyli komendanci Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej. Poniżej przedstawiam skany sprawozdań Komendanta Komisariatu Policji oraz komendanta Straży Miejskiej w Radlinie, dotyczące bezpieczeństwa w naszym mieście.

Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Radlinie- analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Radlin w 2012 roku:

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radlinie za 2012 rok:

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Urząd Miasta w Rybniku ogłosił przetarg na budowę chodnika przy ul. Narutowicza. Chodnik będzie budowany po rybnickiej stronie ulicy Narutowicza. Realizacja inwestycji odbędzie się jeszcze w tym roku. Na budowę chodnika zostało wyasygnowane z budżetu miast Radlin i Rybnik po 430 tys. złotych oraz 700 tys. złotych z budżetu miasta Rybnik, na wykupy gruntów. Należy mieć tylko nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana sprawnie i szybko, co pozwoli wreszcie na bezpieczne poruszanie się mieszkańców, po tej szczególnie niebezpiecznej drodze. Poniżej link do informacji o przetargu i dokumentacja techniczna budowy chodnika przy ul. Narutowicza:
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=18060

Śmieci – nowe zasady gospodarowania

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona przez Sejm RP spowodowała, że od 1 lipca 2013 r. Miasto Radlin przejmuje gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi przez właścicieli nieruchomości, które są zamieszkałe.
 Właściciele  tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli firm, sklepów itp. będą musieli podpisać odrębne umowy z firmą odbierającą odpady.

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych, które mieszkańcy zawarli
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, obowiązywać będą do dnia 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym, obowiązkiem mieszkańców będzie wypowiedzenie dotychczasowych umów na odbiór śmieci. Ustawodawca nie przewidział wygaśnięcia przedmiotowych umów z mocy prawa.

Nowe zasady gospodarowania odpadami mają na celu przede wszystkim:

 • likwidację dzikich wysypisk oraz ukrócenie procederu podrzucania śmieci sąsiadom czy też wywożenia ich do lasu,

 • doprowadzenie do faktycznej segregacji odpadów i zwiększenia ilości odpadów segregowanych, przeznaczonych do dalszego przetworzenia

W zamian za przejęcie przez Miasto odpowiedzialności za wytworzone odpady, mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia na rzecz Miasta opłaty.

Opłata nie będzie uzależniona od ilości oddawanych  śmieci.
Miasto odbierze od nas za tę sama opłatę, każdą ilość wytworzonych odpadów.

 Rada Miasta ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,50 zł za odbiór odpadów segregowanych. Właściciele nieruchomości, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów, będą płacić wyższą stawkę w wysokości 15 zł. Czy taka wysokość opłaty ostatecznie zostanie, okaże się dopiero faktycznie  po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która będzie odbierała śmieci z terenu Radlina. Poniżej treść uchwały o wysokości opłaty:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
Mieszkańcom nie będzie się opłacało palić śmieci, wywozić  do lasu, wrzucać do przydrożnych koszy czy podrzucać do ogólnodostępnych kubłów na osiedlach lub cmentarzach. Po prostu będziemy płacić tyle samo, niezależnie czy wystawimy śmieci do wywozu, czy podrzucimy je do lasu.
Mniej zapłacimy tylko wtedy, kiedy będziemy odpady segregować. Za worki do selektywnej zbiórki odpadów, nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
Ważna informacja - o
płata będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących posesję, a nie zameldowanych.
Często się zdarza, że ilość osób zameldowanych, nie jest identyczna z ilością osób zamieszkujących posesję. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących posesję, właściciel będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Za każdego mieszkańca, właściciel posesji będzie płacił  ustaloną stawkę opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie kwartalnie:

 • za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

 • za II kwartał do 15 lipca danego roku,

 • za III kwartał do 15 października danego roku,

 • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

System wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. więc pierwszą opłatę musimy uiścić do 15 października 2013 r. Dopuszcza się również możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych. Poniżej treść uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będą dostarczane przez Urząd Miasta, podobnie jak dotychczas dostarczane są informacje o wysokości podatku. Pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do 30 kwietnia 2013 r.
Każdy właściciel posesji, będzie musiał samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty i złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta
Wzór deklaracji znajduje się pod tym linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

W imieniu mieszkańców budynków wielomieszkaniowych (osiedli) deklaracje o wysokości opłaty, złożą zarządcy budynków tj. spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzony będzie odbiór : papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
Pozostałe odpady, których nie sposób zakwalifikować do żadnej z w/w wymienionych frakcji, będziemy zobowiązani gromadzić w osobnym pojemniku na odpady zmieszane czyli jak dotychczas w kuble.

Z terenu naszych nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne (czyli zawartość kubła) oraz odpady zbierane selektywnie tj: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone (czyli te, które zbierane będą do worków)
Częstotliwość a także szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów oraz zagospodarowania tych odpadów; w zamian za uiszczoną opłatę, dostępny jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213910

 W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który powstanie przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będą odbierane bezpłatnie wszystkie frakcje odpadów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem zbiórki.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin określa regulamin dostępny pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213909

 

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 stycznia 2013 roku (wtorek) odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie uchwalenie miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. Porządek obrad oraz tematy poruszane na sesji dostępne są pod linkiem: http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2382
Potokół z sesji dostępny pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.BIP.5&trejId=367&eid=232884

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2012 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2012 roku:
1. ul. Rydułtowska - budowa chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Sokolską
2. ul. Rydułtowska - budowa chodnika wzdłuż posesji nr 55 – 77
3. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44  - budowa oświetlenia ulicznego
4. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG - budowa oświetlenia ulicznego
5. ul. G. Zapolskiej - budowa kanalizacji deszczowej
6. ul. Rydułtowska - czyszczenie poboczy i chodników, malowanie barierek
7. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG - przebudowa nawierzchni drogi
8. deptak Puszkina – Zapolskiej - przebudowa nawierzchni i poszerzenie
9. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44 - naprawa nawierzchni
10. ul. Sokolska boczna nr 12 – 30 - naprawa nawierzchni

Budżet Miasta Radlin na 2013 rok

W dniu 19.12.2012 r. Rada Miasta uchwaliła budżet miasta na 2013 rok.            

Planowane dochody budżetu - 51 242 832,00 zł   (2012 r. – 52 140 000,00 zł)
Planowane wydatki budżetu   – 63 551 380,00 zł  (2012 r. -  62 742 775,00 zł)
Deficyt budżetu miasta       -  12 308 548,00 zł     (2012 r. – 10 602 775,00 zł)
Całość uchwały budżetowej dostępna jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213905

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku

W dniu 27.11.2012 r. Rada Miejska w Radlinie, podjęła uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli za wywóz śmieci; która będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Stawka opłaty za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny; będzie wynosiła  8,50 zł/ osobę/ m-c. Natomiast opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, czyli bez prowadzonej segregacji; została ustalona w wysokości 15,00 zł/ osobę/ m-c. Firma, która na zlecenie Urzędu Miasta w Radlinie, dokonywała szczegółowych wyliczeń kosztów związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów; wyliczyła opłatę za odbiór odpadów segregowanych, w wysokości 10,87 zł/ osobę/ m-c. Rada Miasta zdecydowała w podjętej uchwale, o obniżeniu opłaty do wysokości 8,50 zł/ osobę/ m-c, ze względu na brak szczegółowych danych w opracowaniu, dotyczących ilości odbieranych śmieci z terenu Radlina, w latach poprzednich.
W ramach opłaty będą odbierane :
1. zmieszane odpady komunalne
- z zabudowy jednorodzinnej - 2 razy w m-cu (propozycja1 raz w m-cu)
- z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
2. segregowane odpady komunalne (plastik, szkło, metal, papier, opakowania wielomateriałowe)
- z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w m-cu
- z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu
3. odpady biodegradowalne ( w tym odpady zielone)
- z zabudowy jednorodzinnej - 2 razy w m-cu (propozycja 1 raz w m-cu)
- z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
4. meble i odpady wielkogabarytowe
- co najmniej 1 raz na kwartał (propozycja 1 raz na półrocze) zgodnie z podanym harmonogramem
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i chemikalia
- co najmniej 1 raz na kwartał ( propozycja 1 raz na półrocze) w miejscach i terminach podanych w harmonogramie
Szczegółowy zakres odbioru odpadów, zostanie podany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Poniżej linki do przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Radlinie, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

Likwidacja opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Radlin

W dniu 27.11.2012 r. Rada Miejska w Radlinie,  podjęła uchwałę o zlikwidowaniu opłaty od posiadania psów. W uzasadnieniu do likwidacji opłaty, podano problemy z właściwym ustaleniem osób, które mają ją płacić oraz trudności z wyegzekwowaniem zaległości z tego tytułu.  Nie znika natomiast obowiązek rejestracji wszystkich psów. Właściciel każdego psa, zobowiązany jest do jego zarejestrowania, w rejestrze psów prowadzonych przez Urząd Miasta w Radlinie. Poniżej uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji opłaty od posiadania psów:http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212380

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

W dniu 27.11.2012 r. Rada Miejska w Radlinie uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok. W stosunku do zaproponowanych przez Urząd Miasta w Radlinie stawek podatkowych, radni Rady Miejskiej zdecydowali o obniżeniu stawki podatku od 1 m2 powierzchni budynków mieszkalnych z 0,64 zł na 0,63 zł. Ze stawkami podatku na 2013 r. można zapoznać się pod adresem:http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212378

Projekt budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

W dniu 15.11.2012 r. Urząd Miasta w Radlinie przedstawił projekt budżetu na 2013 rok. Dochody w budżecie zostały skalkulowane na kwotę 51 242 832,00 złotych, natomiast wydatki na sumę  63 431 180,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 12 188 348,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu ma być głównie emisja obligacji na kwotę 9 500 000,00 zł. Pozostała część zadłużenia w wysokości 2 688 348,00 zł. ma zostać pokryta z wolnych środków, pożyczek i kredytów. Głównym źródłem generującym deficyt budżetowy są wydatki majątkowe, czyli wydatki związane z inwestycjami. Do większych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2013 r. należy zaliczyć m.in. przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Mariackiej – 1 000 000 zł; budowę chodnika przy ul. Narutowicza – 430 000 zł; przebudowę Przedszkola nr 3 w Biertułtowach – 500 000 zł; rozbudowę Szkoły Podstawowej na Głożynach o przedszkole, kuchnię i salę gimnastyczną – 1 500 000 zł; budowę boiska przy ul. Mariackiej – 1 500 000 zł. Na realizację w 2013 r. czeka też słynna już budowa tężni solankowej , w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie za 1 500 000 zł. Z inwestycji, które od dłuższego czasu figurują w Wieloletniej Prognozy  Finansowej, przesunięto na późniejszy okres budowę drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów  (Nowiny Wodzisławskie) oraz parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza. Droga łącząca ul. Młyńską z ul. Wypandów znajduje się w fazie projektowania już od 2009 r. Jak na drogę, która ma mieć zaledwie 450 m długości, rozłożenie jej budowy aż do 2016 roku, może skutkować tym, że nigdy nie powstanie. Podobnie może być z projektowaniem i budową parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza, który ma być zlokalizowany pod nową częścią cmentarza parafialnego w Biertułtowach. Koncepcję budowy parkingu Urząd Miasta przedstawił jeszcze w 2006 r. Od tego czasu projektowaniem parkingu zajmuje się już trzecia firma i nadal nie widać końca prac projektowych, chociaż termin ich zakończenia upłynął 31 sierpnia br. Również w tym przypadku budowę parkingu przesunięto do roku 2016.

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 listopada 2012 roku (wtorek) odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie uchwalenie stawek podatkowych na 2013 rok. Ponadto w porządku obrad znajduje się również uchwała w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to jedna z ważniejszych uchwał, decydująca o wysokości opłaty, jaką będzie ponosił każdy mieszkaniec od 1 lipca 2013 r. za wywóz śmieci. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty znajduje się pod tym linkiem:  http://um.radlin.pl/files/stawka%20oplaty.pdf  Porządek obrad oraz tematy poruszane na sesji dostępne są pod linkiem:
http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2382

Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami Radlina- podsumowanie

Dobiegły końca jesienne spotkania Pani Burmistrz z mieszkańcami Radlina.  Najważniejszym tematem spotkań i jednocześnie wzbudzającym najwięcej kontrowersji, było wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej oraz ściśle z tym związanej opłaty za wywóz odpadów. Temat obszerny, wymagający ogromu pracy i dużego zaangażowania ze strony pracowników Urzędu Miasta. Mieszkańcom bowiem, w całej tej „rewolucji śmieciowej” pozostanie jedynie wypełnienie deklaracji o ilości zamieszkałych osób, a później wystawianie śmieci i terminowe uiszczanie opłaty do kasy miejskiej. Celem organizowanych spotkań, było przede wszystkim bezpośrednie dotarcie do mieszkańców, z informacją  o wprowadzanych zmianach i wyjaśnienie wielu wątpliwości. Szkoda tylko, że nie zadbano o frekwencję, która podobnie jak w wiosennej rundzie spotkań, była wyjątkowo niska. Na spotkanie zorganizowane w OSP Głożyny przybyło 22 mieszkańców, do Hali Zbornej  Koksowni Radlin 8 osób, a w MOK-u  w spotkaniu udział wzięło 34 mieszkańców. Natomiast na spotkanie w Sokolni przyszło ponad 100 osób; część z nich nawet nie dostała się do środka budynku, ze względu na brak miejsca. Ale w tym konkretnym przypadku, wysoka frekwencja nie była zasługą pracowników Referatu Rozwoju UM w Radlinie, których to obowiązkiem jest informowanie mieszkańców o wszystkich ważnych sprawach, w tym m.in. o spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami. Bądź co bądź, takie spotkania organizowane są po raz pierwszy od 15 lat, więc tym bardziej należało zadbać o ich obszerne rozpropagowanie. Jednak przez prawie miesiąc, nawet w miejskich gablotach informacyjnych nie umieszczono ogłoszeń o spotkaniach. Dopiero po mojej interwencji u Sekretarza Miasta, stosowna informacja ukazała się w gablotach w dniu 22 października, tj. w czasie kiedy trwały już spotkania. Ponadto, w ramach niemałych środków przeznaczonych na promocję; można było  wydrukować choćby 100 plakatów informacyjnych o spotkaniach. Również październikowe wydanie Biuletynu Radlin mogło się ukazać się trochę wcześniej, z powtórzeniem  informacji o planowanych spotkaniach, jakie ukazały się jeszcze we  wrześniowym numerze. Jak było widać po frekwencji, internet czy też facebook, twitter oraz nk, nie docierają jeszcze do wszystkich zainteresowanych. Szkoda, że ciężka praca kilkunastu pracowników Urzędu Miasta, zaangażowanych do przygotowania materiałów oraz spotkań; została przedstawiona tylko garstce mieszkańców Radlina. Pani Burmistrz zapowiedziała kontynuację spotkań wiosną przyszłego roku, będzie więc kolejna szansa na podjęcie działań poprawiających frekwencję.
Poniżej linki do informacji o spotkaniach jakie ukazały się w Nowinach Wodzisławskich oraz telewizji TVT
http://www.nowiny.pl/86824-burmistrz-magiera-w-ogniu-pytan.html
http://www.telewizjatvt.pl/raport/2012-10-24/7671

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 30 października 2012 roku (wtorek) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie uchwalenie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Na poniższym linku podany jest porządek obrad oraz tematy poruszane na sesji.
http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_3038

INFORMACJA O SPOTKANIU Z MIESZKAŃCAMI

W dniu 23 października 2012 r. o godz 18.00. w budynku „Sokolnia” przy ul. Sokolskiej 6, Urząd Miasta w Radlinie organizuje spotkanie z mieszkańcami ulic: Narutowicza, Puszkina, Rydułtowskiej, Sokolskiej, Wiosennej i Zapolskiej. Celem spotkania będzie m.in. przedstawienie informacji o nowych zasadach wywozu odpadów i śmieci oraz związanymi z tym opłatami, które zostaną wprowadzone od 1 lipca 2013 r. Na spotkaniu przedstawione zostaną również zmiany w komunikacji autobusowej, które wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2013 r. Omówiony zostanie również nowy podział Radlina na jednomandatowe okręgi wyborcze. Spotkania ponadto odbędą się w dniu 22.10.2012 r. w sali OSP Głożyny; 24.10.2012 r. w Hali Zbornej przy Koksowni Radlin oraz 25.10.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 września 2012 roku (wtorek) odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 oraz omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku  szkolnego 2012/2013

Budowa chodnika przy ul. Rydułtowskiej

Na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. ukazało się ogłoszenie o przetargu na budowę dwóch odcinków chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej. Pierwszy odcinek chodnika będzie budowany pomiędzy ul. Puszkina i Sokolską, drugi od posesji nr 55 do posesji nr 77. Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się na tej stronie z dokumentacją projektową. Miasto Radlin będzie partycypowało w 50% kosztów budowy chodnika. Działania w sprawie budowy chodnika podjąłem w styczniu 2011 roku.
http://radlin-info.pl/pismo-w-sprawie-poprawy-bezpieczenstwa-drogowego-w-ciagu-ulicy-rydultowskiej-z-dnia-31-01-2011r/
Poniżej adres strony internetowej PZD w Wodzisławiu Śl. z zamieszczonym ogłoszeniem o przetargu.
http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/index.jsp?bipkod=/010/001

Przedszkole dla wszystkich? Tak, ale w 2014 roku.

Sukcesem zakończył się protest rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 na Głożynach, którzy nie pozwolili na upchnięcie swoich pociech, w za małej i za ciasnej Szkole Podstawowej nr 3 na Głożynach. Na sesji w dniu 26 czerwca br. Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych, tylko przy Szkole Podstawowej nr 4 na Obszarach i Zespole Szkół Sportowych w Biertułtowach. Akurat w budynkach tych szkół jest dość miejsca na ulokowanie dzieci sześcioletnich, a rodzice wyrazili zgodę na taką przeprowadzkę. Należy przyznać, że protest rodziców z Głożyn, którzy nie pozwolili narzucić sobie najwygodniejszego i najprostszego dla Urzędu Miasta rozwiązania; przyczynił się do innego spojrzenia urzędników i radnych, na problemy  młodych rodziców w naszym mieście. A przede wszystkim, przyczynił się do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w której znalały się zapisy o rozbudowie kompleksu szkolnego SP 3 na Głożynach o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną, za ponad 7 000 000 zł oraz przebudowę Przedszkola nr 3 w Biertułtowach za ponad 3 000 000 zł. Być może, że przy okazji przebudowy przedszkola w Biertułtowach powstanie jeszcze żłobek. Ukończenie wszystkich tych  inwestycji zaplanowano na rok 2014.  Protest rodziców odbił się dość szerokim echem w lokalnych mediach, a także wśród mieszkańców, którzy jak widać,  są coraz bardziej świadomi swoich praw. Poniżej linki do informacji o proteście rodziców w lokalnych mediach.
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,radlin-problem-braku-miejsc-w-przedszkolach-rozwiazany-bedzie-nowe-za-7-mln-zl,wia5-3266-4386.html
http://www.radio90.pl/radlin-bedzie-tak-jak-chcieli-rodzice.html
http://www.nowiny.pl/radlin/84204-rodzice-gora-w-sprawie-przedszkola-na-glozynach.html
http://www.radio90.pl/rodzice-6-latkow-z-glozyn-uchwala-tak-ale-bez-nas.html
http://www.radio90.pl/nie-dla-zerowki-w-glozynskiej-szkole.html
http://www.nowiny.pl/83758-goraco-na-glozynach-ludzie-podzieleni-w-sprawie-przedszkola.html

Wola radnych zostanie zrealizowana ? Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie – ciąg dalszy

„Wola radnych zostanie zrealizowana”  – tak jeszcze niedawno, bo zaledwie 2 miesiące temu; deklarowała Pani Burmistrz w lokalnych mediach. Przypomnijmy, że chodziło tu o uchwałę podjętą przez 10 radnych reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina, w sprawie przekazania prowadzenia  Ogniska Pracy Pozaszkolnej  do Powiatu Wodzisławskiego. Po upływie zaledwie 2 miesięcy w Nowinach Wodzisławskich z dnia 5 czerwca br. ukazuje się zaskakujący artykuł, z treści którego wynika, że Pani Burmistrz zerwała rozmowy ze starostą w sprawie przekazania OPP powiatowi. Oznacza to, że przynajmniej do końca roku kalendarzowego placówka będzie działać bez żadnych zmian. Więcej w zakładce Felietony

Poniżej linki do informacji w sprawie OPP jakie ukazały się w lokalnych mediach
http://www.nowiny.pl/kultura/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.nowiny.pl/radlin/82093-stanowisko-radnych-rdl-w-sprawie-ogniska-pracy-pozaszkolnej-w-radlinie.html
http://www.nowiny.pl/kultura/81898-radni-z-radlina-zlamali-ustawe.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,radlin-opp-przekaza-staroscie-czy-to-odwet-za-wybory-,wia5-3266-4075.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html
http://www.radio90.pl/co-dalej-z-radlinskim-ogniskiem.html
http://www.radio90.pl/radlin-decyzja-nalezy-do-burmistrz.html
http://www.radio90.pl/wola-radnych-zostanie-zrealizowana.html
http://www.nowiny.pl/kultura/83812-ognisko-w-radlinie-jednak-po-staremu.html

Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

 Radlin,dnia 28.05.2012 r.


Do Rady Miasta Radlina                                                                                                   

Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

W związku z przedstawioną nam w dniu 23.05.2012 r. przez przedstawicieli miasta Radlina z Panią Burmistrz Barbarą Magiera na czele, propozycją utworzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich, My rodzice tych dzieci protestujemy. Nie zgadzamy się na przeniesienie zerówki z Przedszkola nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 3.
Argumentujemy to tym iż :
1) Zapisywaliśmy Nasze dzieci do Przedszkola, a nie do szkoły. O zaistniałej sytuacji powinniśmy być poinformowani przed rekrutacją, a nie po jej zakończeniu. Każde z naszych dzieci sześcioletnich ma prawo być przyjęte do Przedszkola nr 1, bo tak stanowią przepisy i zasady rekrutacji, które rodzice znali.
2) Mamy ustawowe prawo wyboru i zgodnie z demokracją chcemy z niego korzystać.
3) Nasze dzieci mają obowiązek przedszkolny, a tym samym mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi 3,4 letnimi dla których zabrakło w tym roku miejsc w Naszym Przedszkolu. (statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział VIII & 12 pkt. 2)
4) Uważamy, że nasze dzieci sześcioletnie nie są jeszcze gotowe na codzienny i bezpośredni kontakt z uczniami Szkoły Podstawowej. Dzieci przedszkolne będą narażone na agresję ze strony dzieci szkolnych, nawet jeśli będzie ona przypadkowa i niezamierzona, a w tym przypadku to nie do uniknięcia, ponieważ dzieci będą przebywały w tym samym budynku, czy na terenie wokół szkoły.
5) Większość naszych dzieci uczęszcza do Przedszkola nr 1 kolejny rok, w związku z czym dzieci znają nauczycieli i otoczenie, zmiana może zaburzyć ich poczucie bezpieczeństwa i źle wpłynąć na ich rozwój emocjonalny.
6) Najważniejsze jest zdrowie psychiczne naszych dzieci, gdyż tylko osoba wychowana w poczuciu bezpieczeństwa ma szansę na prawidłowy rozwój osobowości.
7) Obecnie w Przedszkolu nr 1 Nasze dzieci mają wspaniałe warunki dostosowane do ich potrzeb i wieku oraz świetną kadrę pedagogiczną.
8) Naszym zdaniem przeniesienie zerówki do szkoły ogranicza Naszą wolność wyboru miejsca i sposobu edukacji Naszych dzieci, a także narusza konstytucyjne prawo wolności i równości. Zaproponowane Nam warunki dla utworzenia Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 są dla Nas, rodziców dzieci sześcioletnich nie do przyjęcia. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny stanowi specyficzną jednostkę, pośrednią pomiędzy szkołą samodzielną i zespołem. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

1) Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole miało by obejmować podstawę programową tj. 5 godzin w specjalnie przystosowanej do tego sali , natomiast dzieci które spędzają w Przedszkolu więcej niż 5 godzin tzw. godziny nadprogramowe spędzać je mają na świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli szkolnych – co jest niezgodne ze statutem przedszkola (Statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział IV & 8 pkt. 1 )
2) Naszym zdaniem wspólny korytarz z uczniami Szkoły Podstawowej i wspólne wejście nie zapewni dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że szkoła Podstawowa nr 3 nie może zaoferować Naszym dzieciom takich warunków – zwłaszcza rozwoju psychicznego i społecznego – jak gwarantuje to budynek i atmosfera Naszego Przedszkola. ( Statut Przedszkola Publicznego nr 1 Rozdział II & 2 pkt. 2)
3) Nikt nas nie przekonał, iż oddział przedszkolny w szkole będzie na tyle oddzielony od tzw. gwaru szkolnego, że dzieciaki będą mogły tam spokojnie przebywać. Więc gdzie rytm dnia wyznaczony potrzebami dziecka, a nie dzwonkami i krzykliwymi przerwami?
4) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada stołówki ani kuchni ( nasze dzieci miałyby korzystać z naczyń jednorazowego użytku i posiłków donoszonych z głównego budynku Przedszkola nr 1)
5) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada na chwile obecną oddzielnych toalet ani szatni dla przedszkolaków i nie wierzymy, że do września 2012 roku one powstaną (Pani Burmistrz daje Nam żadnych zobowiązań pisemnych w tym zakresie).
6) Szkoła Podstawowa nr 3 nie ma możliwości lokalowych by utworzyć tam Oddział Przedszkolny. Z planu lekcji , który zamieszczony jest na stronie internetowej, jasno wynika, że już dzisiaj zajęte są wszystkie sale lekcyjne, a lekcje odbywają się nawet w świetlicy.
Na zebraniu w Przedszkolu nr 1 w dniu 23.05.2012 r. zabrali również głos rodzice dzieci, które są uczniami Szkoły Podstawowej nr 3, im również nie podoba się pomysł przeniesienia przedszkolaków do Szkoły. Zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie poniosą ich dzieci: wydłużone godziny nauki, lekcje odbywające się np. w świetlicy, do tego hałas i rozgardiasz, który nieodzownie towarzyszy przedszkolakom, a przecież dziecko szkolne potrzebuje ciszy i skupienia podczas nauki.                                        

Rado Miasta Radlina !!!                                                                                         

W 2010 roku społeczność Radlina obdarzyła Państwa zaufaniem i powierzyła Wam do pełnienia ważną dla Nas funkcję społeczną. Teraz w 2012 roku nadszedł czas byście jako Radni zdecydowali czy problemy wyborców są dla Was ważne. Odwołujemy się do Państwa sumienia i rozsądku. Nie chcemy przenosić Naszych dzieci do Szkoły, jeszcze nie teraz, bo zgodnie z ustawą mamy wybór i czas na podjęcie takiej decyzji. Chcemy wierzyć, że Rada Miasta jest wybrana przez Nas i dla Nas.

Rozgoryczeni Rodzice dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Głożynach

Załączniki:
1. Lista podpisów protestujących rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 3 w Radlinie.
2. Lista podpisów mieszkańców Radlina popierających protest rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Radlinie protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie

Do wiadomości:

Rada Miasta Radlina
Pani Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlina
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 maja  2012 roku (wtorek) odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. Ponadto Burmistrz Radlina przedstawi informację o bieżącej sytuacji dot. propozycji lokalizacji nowych oddziałów przedszkolnych. Na poniższym linku podany jest porządek obrad oraz wszystkie tematy poruszane na sesji. http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2382

Czy w Radlinie są „gorsze” i „lepsze” dzieci ?

Już za dwa tygodnie Dzień Dziecka. Ciekawe, czy z tej okazji Pani Burmistrz i Urząd Miasta w Radlinie, zdobędą się na malutki prezent dla dzieci, w postaci piasku do piaskownicy; na placu zabaw przy ul. Hallera 32-34. Dziwne jest, że miasto które jest właścicielem kopalni piasku, nie potrafi zapewnić piasku do piaskownicy. Więcej na temat placów zabaw dla dzieci i boiska na Redenie w zakładce Felietony. Poniżej zdjęcia „placu zabaw” przy ul Hallera 32-34 czyli na tzw. Maszynioku.

Przedszkole dla wszystkich ?

W styczniu br. Radlin wprowadził projekt edukacyjny „Przedszkole dla wszystkich” finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej, która do projektu wartego ponad      750 000 zł włożyła prawie 640 000 zł. Szybko okazało się jednak, że przedszkole nie jest dla wszystkich dzieci. W Radlinie zabrakło miejsc dla 140 dzieci, a z danych demograficznych wynika, że z każdym następnym rokiem problem będzie narastał. Już rozpoczęło się gorączkowe poszukiwanie przez Urząd Miasta miejsc, w których można by zlokalizować dodatkowe oddziały przedszkolne. W związku z tym problemem, skierowaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Miasta, o wprowadzenie do porządku obrad sesji w maju br. punktu dotyczącego przedstawienia przez Burmistrza Miasta, działań jakie zamierza podjąć dla złagodzenia problemu braku miejsc w przedszkolach. Więcej informacji w temacie braku miejsc dla przedszkolaków podane zostanie po przedstawieniu informacji przez Burmistrza Radlina. Poniżej linki do informacji o radlińskim problemie z miejscami dla przedszkolaków.
http://www.nowiny.pl/wodzislaw/83119-przedszkole-w-dawnym-domu-przyjec.html
http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2012-04-24/81311-niechlubny-rekord-radlina.html
http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2012-04-17/81072-w-przedszkolach-zabraknie-co-najmniej-700-miejsc.html
http://www.radio90.pl/malo-miejsc-dla-dzieci-w-przedszkolach-ten-problem-takze-w-radlinie.html
http://www.telewizjatvt.pl/raport/2012-04-12/6358

Mniejsze wpływy do budżetu miasta w 2012 roku

Okazało się, że nasze ubiegłoroczne przewidywania, co do obniżenia wpływów do budżetu z tytułu podatku od osób fizycznych i subwencji oświatowej, były bardziej trafne niż dane posiadane przez skarbnika miasta. Informowaliśmy o tym Burmistrza Miasta we wniosku o wykreślenie inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2011 r. W naszym wspólnym wniosku radnych RDL-u zapisaliśmy m.in. takie stwierdzenie „Rok 2012 to także bardzo trudny czas, dla budżetu Państwa, o czym świadczy również obniżenie prognozy wzrostu PKB kraju do poziomu 2,5% przez Ministerstwo Finansów, ze względu na kryzys europejski i globalne spowolnienie gospodarcze. W związku z powyższym zwracamy się także z wnioskiem o urealnienie WPF na lata 2013, gdyż spadek o 1,5% PKB w roku 2012, może stanowić podstawę do obniżenie subwencji ogólnej, jak i wpływów podatkowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych”    Skarbnik Miasta Pan Waldemar Machnik nie uznał  naszych sugestii i wolał przyjąć optymistyczną prognozę.  W kwietniu okazało się jednak, że optymistyczną prognozę skarbnika miasta trzeba zweryfikować i obniżyć dochody budżetu o kwotę 797 182 zł. Wpływy będą więc niższe o 515 155 zł z tytułu podatków od osób fizycznych i o         282 027 zł z tytułu subwencji oświatowej. Mniejsze wpływy zwiększą deficyt budżetu, jednak zdaniem Pana Skarbnika nie ma  powodu do zmartwień, ponieważ deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, a wszystkie zaplanowane na 2012 rok inwestycje zostaną wykonane. Brakująca kwota to mniej więcej koszt wybudowania nowej fontanny wraz z pomnikiem Matki Polki. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2012-04-24/81329-mniejsze-wplywy-z-podatku-od-osob-fizycznych.html

Dług publiczny miasta Radlin 2005 – 2011

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi zadłużenia Radlina, poniżej przedstawione zostały wielkości kwotowe długu miasta na przestrzeni lat 2005 – 2011

rok 2005  -   5 560 712,00  zł
rok 2006  -   5 458 298,13  zł
rok 2007  -   3 703 765,65  zł
rok 2008  -   2 341 143,70  zł
rok 2009  -   8 816 965,23  zł
rok 2010  - 13 964 125,75  zł
rok 2011  – 12 455 990,15  zł

Rok 2012  ma być w 15-letniej historii Radlina rekordowy pod względem zadłużenia, które na koniec roku ma wynieść 20 957 821,56 zł czyli  40,2% całego budżetu miasta. W trakcie spotkań z mieszkańcami w marcu br. Pani Burmistrz celowo przedstawiała  wysokość zadłużenia miasta  tylko w ujęciu procentowym, co nie odzwierciedlało rzeczywistej wielkości zadłużenia. Na spotkaniach  nie podano również informacji, dotyczącej kwoty łącznego zadłużenia miasta na koniec 2011 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji, a jedynie przedstawiano kwotę uzyskanej nadwyżki budżetowej za rok 2011.  Takie oddziaływanie socjotechniczne miało na celu zasugerowanie mieszkańcom, że miasto nie posiada zadłużenia. Celowa manipulacja danymi dotyczącymi zadłużenia zastosowana przez Panią Burmistrz, zapewne miała na celu ”przyzwyczajanie mieszkańców Radlina do zadłużenia” o czym donosiły niedawno Nowiny Wodzisławskie. Poniżej link do artykułu prasowego.
http://www.nowiny.pl/radlin/82710-przyzwyczajac-mieszkancow-radlina-do-zadluzenia.html

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 24 kwietnia 2012 roku (wtorek) odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie omówienie sytuacji pomocy społecznej oraz działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Na poniższym linku podany jest porządek obrad oraz tematy poruszane na sesji.
http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2382

Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami Radlina- podsumowanie

Dobiegły końca spotkania Pani Burmistrz z mieszkańcami Radlina. W sumie, we wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 140 mieszkańców, co stanowi zaledwie 1 procent dorosłych mieszkańców, mających prawo wybierania. Niska frekwencja pokazała, że mieszkańców mało obchodzi co dzieje się w ich mieście i na co idą pieniądze z ich podatków. Daje to Pani Burmistrz przyzwolenie na dalsze robienie idących w miliony złotych ”prezentów” mieszkańcom, za pieniądze z ich podatków. Bez pytania czy tego chcą, czy też nie. A najlepsze jest to, że wszystkie te „prezenty” sfinansowane są z kredytów, za które oczywiście my mieszkańcy zapłacimy bankom potężne odsetki, liczone również w milionach złotych. Więcej na temat spotkań w zakładce Felietony
Poniżej link do artykułu prasowego o spotkaniu w Sokolni
http://www.nowiny.pl/82371-burmistrz-wycofa-sie-z-tezni.html

Czy Burmistrza Radlina stać na pamięć i wiązankę kwiatów?

W zakładce Felietony wpis i zdjęcia, dotyczące 67 rocznicy wyzwolenia Radlina spod okupacji hitlerowskiej przez żołnierzy Armii Czerwonej. Major Piotr Iwanowicz Rogozin, którego imieniem nazwana jest jedna z głównych ulic Radlina; dowodził w marcu 1945 roku oddziałem żołnierzy Armii Czerwonej, który wyzwolił Radlin. Dziś spoczywa wraz z ponad 3000 żołnierzami radzieckimi na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej w Wodzisławiu Śl.

Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego

Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 8 marca 2012 r. unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego uznając, że Rada Miasta przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. Poniżej skan pisma Wojewody Śląskiego.

Stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie do Powiatu Wodzisławskiego

Radlin 20.03.2012 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej
Miasta Radlin

Pani
mgr Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Rada Miasta Radlin                                                                                                                           

                                                 Stanowisko

Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej,
w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie
do Powiatu Wodzisławskiego

Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie, reprezentujący Ruch Demokracji Lokalnej; stanowczo sprzeciwiamy się podejmowaniu przez Burmistrza Miasta działań, zmierzających do przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego.
W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 8.03.2012 r. Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego uznając, że Rada Miasta przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 18 ust 2 pkt 11. ustawy  o samorządzie gminnym. W związku z tym wyrokiem, jedyną uprawnioną stroną do rozwiązania porozumienia z Powiatem Wodzisławskim  w przedmiotowej sprawie,  jest Miasto Radlin reprezentowane przez Burmistrza Miasta Panią Barbarę Magiera. Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie jest Pan Piotr Cybułka – kontrkandydat Pani Barbary Magiery  do stanowiska burmistrza miasta, w wyborach samorządowych w 2010 r. W związku z tym uważamy, że podjęte przez urzędującego Burmistrza Miasta działania, są próbą zdyskredytowania i usunięcia osoby będącej kontrkandydatem do tego stanowiska.
W lokalnej prasie Pani Burmistrz Barbara Magiera zapowiedziała kontynuowanie dalszych rozmów ze Starostą Wodzisławskim w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, jak określiła „ czując się zobowiązana nawet ustnym stanowiskiem Rady”
Powyższe działania Burmistrza Miasta uważamy za niedopuszczalne i szkodliwe, a także godzące w zasady lokalnej  demokracji.
Rezygnacja z zewnętrznego finansowania gminnej oświaty w postaci dotacji na działalność Ogniska, a tym samym rezygnacja z prowadzenia istniejącej w Radlinie od 38 lat placówki oświatowej, jest przejawem niegospodarności i działaniem na szkodę społeczności lokalnej, faktycznie uniemożliwiającej sporej grupie radlińskich dzieci, korzystanie z zajęć i rozwijanie swoich pasji.
Do wiadomości:
Starosta Powiatu Wodzisławskiego
Rada Powiatu Wodzisławskiego

Poniżej linki do informacji w lokalnych mediach:
http://www.nowiny.pl/kultura/81898-radni-z-radlina-zlamali-ustawe.html
http://www.radio90.pl/radlin-decyzja-nalezy-do-burmistrz.html
http://www.radio90.pl/wola-radnych-zostanie-zrealizowana.html

 

INFORMACJA O SPOTKANIU Z MIESZKAŃCAMI

W dniu 22 marca 2012 r. o godz 18.00. w budynku „Sokolnia” przy ul. Sokolskiej 6, Urząd Miasta w Radlinie organizuje spotkanie z mieszkańcami ulic: Narutowicza, Puszkina, Rydułtowskiej, Sokolskiej, Wiosennej i Zapolskiej. Celem spotkania będzie przedstawienie realizowanych przedsięwzięć i planów oraz zapoznanie się z opiniami i uwagami mieszkańców. Bardzo zachęcam mieszkańców do licznego udziału w spotkaniu; ponieważ będzie to pierwsze takie spotkanie o którym mi wiadomo, od powstania Miasta Radlina, czyli od 15 lat.

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 23 marca 2012 roku (piątek) o godz 10.00. odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej.Tematem sesji będzie podsumowanie 15 lecia działalności Rady Miejskiej w Radlinie. W czasie sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radlin Panu Wiktorowi Bugla. Sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – ciąg dalszy

Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 16.02.2012 r. zawiadomił Urząd Miasta w Radlinie o wszczęciu postępowania nadzorczego, dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Radlinie, w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, jako niezgodnej z art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. Termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego upływa z dniem 8 marca 2012 r. Poniżej pismo Wojewody i odpowiedź Burmistrza Miasta Radlina. W zakładce Felietony więcej na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie.

 

Komisja Rewizyjna ?

Zgodnie ze Statutem Miasta Radlin Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Głównym zadaniem komisji jest więc kontrolowanie wydatkowania publicznych pieniędzy. Więcej na temat obecnego składu i działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Radlinie w zakładce Felietony.

Stan bezpieczeństwa w Radlinie w 2011 roku

W dniu 31.01.2012 r.na XVI sesji Rady Miasta omawiano sprawy bezpieczeństwa w mieście. Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa na terenie Radlina złożyli komendanci Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej. Z analizy niżej przedstawionego sprawozdania Komendanta Policji wynika, że ilość popełnianych przestępstw na terenie naszego miasta  systematycznie rośnie. Zwłaszcza niepokojący musi być wzrost przestępczości w 2011 roku, w kategoriach najbardziej odczuwanych przez mieszkańców,czyli: przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu – wzrost o 200% z 11 zdarzeń do 22; bójka lub pobicie – wzrost o 180% z 5 do 9 zdarzeń; uszczerbek na zdrowiu – wzrost o 240% z 5 zdarzeń do 12. Niekorzystnie kształtuje sie też całość zdarzeń o charakterze kryminalnym – wzrost o 119,6% z 342 zdarzeń w 2010 r. do 409 zdarzeń w 2011 r. Pewnym optymizmem może jednak napawać fakt wzrostu wykrywalności najcięższych przestępstw. Poniżej tabela z „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Radlina  w roku 2011″

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2012 roku, 10 radnych reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina zagłosowało za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie Powiatowi Wodzisławskiemu. Decyzja ta praktycznie likwiduje Ognisko Pracy Pozaszkolnej, funkcjonujące w Radlinie od 38 lat.  Likwidacja placówki uniemożliwi ponad 200 uczniom korzystanie z  różnorodnych form edukacji pozaszkolnej i rozwijanie swoich pasji. Więcej na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w zakładce Felietony. Poniżej linki do informacji w lokalnych mediach mediach
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html

Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz – zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem  w  lokalnych mediach ukazała się informacja o planowanych inwestycjach Urzędu Miasta w Radlinie, w 2012 roku. Skąd weźmie na to pieniądze? Więcej na ten temat w zakładce Felietony.
Poniżej link do artykułu prasowego:http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Pomysł na tężnię – proste pytanie, skomplikowana odpowiedź.

W piśmie z dnia 15.12.2011 r. skierowanym do Burmistrza Miasta Radlina zadałem m.in. pytanie:
Kto jest autorem pomysłu lub wnioskodawcą budowy tężni solankowej na Wypandowie?

Poniżej odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:
„W tut. Urzędzie nigdy nie prowadzono ewidencji autorów pomysłów, które rodziły się najczęściej w drodze wymiany myśli, uwag, poglądów, analizy potrzeb. Podstawą rozwoju każdej jednostki organizacyjnej jest pobudzanie kreatywności członków zespołów zadaniowych. Kreatywności mieszkańcy mają prawo oczekiwać zarówno od liderów jak i innych osób biorących udział w pracach zespołów. Często więc nie sposób z imienia i nazwiska wskazać pomysłodawcę nawet najbardziej oryginalnego przedsięwzięcia. Prawdą jest, że za jego powodzenie lub niepowodzenie zawsze odpowiada lider”

Komentarz do odpowiedzi Urzędu Miasta w zakładce Felietony. Całość korespondencji w tym temacie w zakładce Interpelacje i pisma. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Rewolucja śmieciowa – nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

W związku z wejściem od 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna jest szczegółowa informacja dotycząca realizacji tej ustawy. W odniesieniu do Radlina, wszystkie informacje dotyczące wprowadzenia tej ustawy, będą podawane na bieżąco na tej stronie internetowej. A ile jest do zrobienia w naszym mieście w zakresie świadomości mieszkańców i poprawy czystości można zobaczyć w zakładce Galeria.

Link do strony MOŚ
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/17691_1_stycznia_zaczyna_sie_rewolucja_smieciowa_oczywiscie.html

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2011 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2011 roku:

1. Zabudowa trzech przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. Nowe oznakowania dróg gminnych
3. Dokończenie zabudowy oświetlenia ul. Zapolskiej
4. Remont koryta cieku Niedobczyckiego
5. Wykonanie dokumentacji nowych chodników na ul. Rydułtowskiej – realizacja 2012
6. Konserwacja i odmalowanie barierek na ul. Rydułtowskiej
7. Dobudowanie punktu świetlnego  w rejonie przystanku Reden na ul. Rydułtowskiej
8. Wykonanie projektów oświetlenia ulic bocznych Sokolskiej i Wiosennej – realiz. 2012

Budżet Miasta Radlin na 2012 rok

W dniu 29.12.2011 r. Rada Miasta uchwaliła budżet miasta na 2012 rok.             Planowane dochody budżetu -  52 140 000,00 zł
Planowane wydatki budżetu   –  62 742 775,00 zł
Deficyt budżetu miasta           -  10 602 775,00 zł

W planie wydatków na 2012 rok ujęto wykonanie następujących robót w rejonie umownej dzielnicy Reden:
1. wykonanie chodników na ul. Rydułtowskiej od ul. Puszkina do ul. Sokolskiej      oraz od nr 55 – 77 – 80 000 zł
2. remont przejścia pomiędz ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej
3. remont nawierzchni ul. Wiosennej bocznej – 25 000 zł
4. przełożenie nawierzchni ul. Wiosennej bocznej do stacji LPG – 90 000 zł
5. przebudowa ul. G. Zapolskiej – 700 000 zł
6. przebudowa ul. Wiosennej – 2 300 000 zł
7. wykonanie dokumentacji kanalizacji ul. Sokolska-Narutowicza-Młyńska – 42 000 zł
8. wykonanie oświetlenia ul. Sokolska 32 – 44 i boczna Wiosenna do stacji LPG
9. remont nawierzchni łącznika Rydułtowska – Narutowicza – 38 000 zł

Więcej na temat budżetu Miasta Radlin na 2012 rok w zakładce Felietony

Zmiany w działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

Z dniem 1.01.2012 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej NR BRM.0007.00074.2011 z dnia 9 listopada 2011 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie zostanie przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Celem takich zmian jest przede wszystkim zmiana sposobu finansowania działalności ZGK, a także zmiana profilu jego działalności. Zgodnie z nowym statutem działalność ZGK będzie skupiała się na realizacji zadań gminy w zakresie:

1) utrzymanie techniczno-eksploatacyjne dróg, ulic, mostów, placów i zieleni miejskiej,
2) utrzymania i użytkowania terenów komunalnych,
3) ustawienia i utrzymywania znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających,
4) utrzymania czystości urządzeń sanitarnych i wysypisk śmieci, gospodarki odpadami komunalnymi,
5) utrzymania i eksploatacji targowisk, szaletów i parkingów miejskich,
6) utrzymania i eksploatacji budynków miejskich,
7) utrzymania i eksploatacji wodociągów miejskich i kanalizacji,
8) robót inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją: dróg, ulic, placów, mostów, kanalizacji i budynków będących własnością miasta.

Więcej na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakładce Felietony

Kanalizacja ul. Sokolska, Narutowicza, Młyńska

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul.Sokolskiej, Narutowicza i Młyńskiej informuję, że w chwili obecnej wykonywany jest projekt kanalizacji dla tych ulic. Z ogłoszeniem o przetargu na wykonanie projektu kanalizacji oraz z mapką ukazującą zasięg budowy kanalizacji można zapoznać się pod poniższym linkiem:
http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2277
W zakładce Interpelacje i pisma znajduje się też pismo i odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie dotyczące budowy kanalizacji w tym rejonie miasta. Budowa kanalizacji będzie prowadzona ze środków budżetowych Miasta Radlin, ponieważ rejon ten nie spełnia wymogów finansowania inwestycji z Funduszu Spójności (120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej) budowanej przez PWiK w Wodzisławiu Śl.

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Drugą sztandarową inwestycją, będącą zupełnym hitem w regionie, jest budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie.Koszt budowy tężni solankowej to tylko 1 200 000 zł.  Z innych ciekawych inwestycji które zostały ujęte w projekcie budżetu to: budowa parkingu kaskadowego na zboczu pod nowym cmentarzem wraz z drogą dojazdową od ul. Hallera i Sienkiewicza za 1 700 000 zł; budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul.Wypandów o szerokości 6 metrów, prowadzona po terenie polnej ścieżki służącej jako dojazd do pól i łąk na Wypandowie za 850 000 zł, a także budowa dwóch boisk – boiska przy ul. Mariackiej za 2 330 000 zł       i boiska Orlik 2012 w rejonie tzw. Szluchty czyli w niewielkiej odległości od boiska przy   ul. Mariackiej. Koszt budowy Orlika  z budżetu miasta wynosi 833 000 zł.

Więcej informacji o tych i innych inwestycjach można znaleźć w zakładkach Interpelacje i pisma oraz Felietony