V SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 lutego 2019 r. wtorek (godz. 14.30):
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Ref. Henryka Pawliczek- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Ref. Tomasz Miler- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Radlin w prawo własności tych gruntów. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Henryk Brachmański- Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin, od 1 września 2019 roku. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13). Ref. Grażyna Janeta- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2019 roku. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2019 rok. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.
17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.
18. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ref. Radny Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 29 stycznia 2019 r.
21. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
22. Zamknięcie sesji.