Wniosek do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Radlin 27.12.2011 r.

Leszek Bednorz                                                                                                                 Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                                                           Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2012 kontroli w następującym zakresie:
Kontrola dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem Klubu Gimnastycznego „Radlin” z siedzibą w Radlinie przy ul. Sokolskiej 6.

Uzasadnienie:
W związku z przeprowadzoną kontrolą kompleksową Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Katowicach, w dniach od 28 października do 10 grudnia 2010r, w wyniku zaistniałych zastrzeżeń w protokole z powyższej kontroli odnośnie Klubu Gimnastycznego „Radlin”    w zakresie:
– przyjęcia i realizacji niekompletnej oferty złożonej przez Klub – brak deklaracji                  o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania

– różnicy w zaktualizowanej ofercie z dnia 20 stycznia 2009 w stosunku do oferty              z 24 lutego 2009 w dodatku złożonej po terminie

– braku przeprowadzonej kontroli wykonywania zadań zleconych przez organ administracji publicznej zlecający zadania publiczne

–  przyjęcia bez zastrzeżeń sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, w którym uwzględniono dowody źródłowe wystawione przed oraz po terminie realizacji zadania

– braku dotrzymania płatności transz przelewu wynikających z umowy

 istnieje  podstawa do zweryfikowania, poprawy funkcjonowania organu administracji publicznej w powyższym zakresie oraz realizacji udzielania dotacji w roku 2011r.