XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 24 września 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2019/2020.
Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad obciążania i wydzierżawienia nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Gliwicach na kadencję 2020-2023
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 sierpnia 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
14. Zamknięcie sesji.