XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 23 stycznia 2018 roku (wtorek) odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie stanu zaopatrzenia Miasta w ciepło.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy drodze gminnej – ul. Narutowicza położonej na terenie miast Radlin i Rydułtowy.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. ES

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Gminnej Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia dla Miasta Radlina 2018-2023″.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik FZ

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu GR

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 26.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu GR

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2017:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

18. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2018:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

20. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.

21. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

22. Zamknięcie sesji.