XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie wyróżnień i nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Witold Łupiński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr S.0007.069.2016 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Ignacego Domeyki.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kwiatowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. nr IFIII.4131.2.1.2018.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2018 r. nr IFIII.4131.2.2.2018.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa z Miastem Rydułtowy w ramach projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeznaczonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Miasta Radlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

20. Zapoznanie się z protokołem kontroli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

21. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

22. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 lutego 2018 r.

23. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

24. Zamknięcie sesji.