XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 czerwca 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radlinie. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Ref. Anna Pawlińska, Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin. Ref. Justyna Sobik, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Modrzewiowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Polnej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Domeyki (MP7). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP8). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Spacerowej (MP9). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Wrzosowej (MP10). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej i Mikołajczyka (MP11). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Lidia Chrzan, Radca Prawny

20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Irysowej. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

21. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 22. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

23. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 maja 2018 r.

24. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

25. Zamknięcie sesji.