XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 19 grudnia 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2020 roku.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP15).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Robert Szindler, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Robert Szindler, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji.
Ref. Robert Szindler, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

20. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 listopada i 10 grudnia 2019 r.

22. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

23. Zamknięcie sesji.