XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 28 stycznia 2020 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie stanu zaopatrzenia Miasta w ciepło. Omówienie działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Mieście.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2020”.
Ref. Dawid Brachmański, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2019/2020.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Gorzyce.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin.
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

14. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2019:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.

15. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2020:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.

16. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

17. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.

18. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

19. Zamknięcie sesji.