XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 25 lutego 2020 r. (godz. 14.00)
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany statutu Świetlicy Środowiskowej.
Ref. Małgorzata Kania, Dyrektor Świetlicy Środowiskowej.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie stawki opłaty oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022”.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2020 rok.
Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2020 do 2032.
Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin.
Ref. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

16. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Ref. Radny Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

17. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 28 stycznia 2020 r.

19. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

20. Zamknięcie sesji.