XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 28 kwietnia 2020 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny .
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie za rok 2019.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

6. Przedstawienie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radlinie na lata 2016-2020” za rok 2019.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Miasta Radlin, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w spawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. ( dotyczy wniosków złożonych w projekcie Słoneczny Radlin).
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2020 rok.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 lutego 2020 r.

20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 24 marca 2020r.

21. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

22. Zamknięcie sesji.