XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XXII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 30 czerwca 2020 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ref. Andrzej Porębski Komendant Straży Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście
Radlin na rok szkolny 2020/2021.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

11. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 maja 2020 r.

12. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

Zamknięcie sesji.