XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 stycznia  2014 roku (wtorek) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”.
Przedstawienie sprawozdania z działań profilaktycznych prowadzonych na terenie miasta w 2013 r.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydz. ES, Małgorzata Kania – Dyrektor Świetlicy Środowiskowej w Radlinie

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Radlin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor OPS

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Radlin na lata 2014- 2017.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania majątku na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie (na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz umundurowania).
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie (na wykonanie okresowych badań lekarskich członków OSP).
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg krajowych w granicach administracyjnych Gminy Radlin.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radlin w 2014 roku.
Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.
Ref.  Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Radlin.
Ref.  Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.
Ref. Piotr Absalon – Sekretarz Miasta

19. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2014:
a) Komisji Budżetu,
b) Komisji Infrastruktury,
c) Komisji ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący stałych komisji

20. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Radlinie za 2013 r.:
a) Komisji Budżetu,
b) Komisji Infrastruktury,
c) Komisji ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący stałych komisji

21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.

22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

23. Wolne głosy i wnioski.

24. Zamknięcie sesji.